DOWNLOADS

BROCHURE 01.pdf

Click on the icon to download the brochure

STAY IN THE LOOP

Subscribe to our newsletter to receive the latest offers

TESTIMONIALS

Recent Posts

AUDYT AKTYWÓW

Weryfikacja środków trwałych polega na ustaleniu wszystkich składników majątku ze wskazaniem miejsc ich przechowywania oraz osób odpowiedzialnych za ich posiadanie. W obszarze operacji biznesowych i zarządzania finansami dokładna ocena i weryfikacja aktywów rzeczowych stanowią kluczowe filary. Aktywa rzeczowe stanowią znaczną część wartości firmy, a ich właściwa weryfikacja jest niezbędna dla zapewnienia rzetelności sprawozdań finansowych, zgodności z przepisami, zarządzania ryzykiem i ogólnej efektywności operacyjnej.

Nasze usługi w zakresie zarządzania aktywami

blank

Tylko weryfikacja fizyczna

Jeśli szukasz jedynie weryfikacji swojego zasobu, możemy zapewnić profesjonalną usługę porównania Twojego raportu FAR z raportem rzeczywistym. Obejmuje następujący proces

 • Określ kategorię aktywów
 • Zdefiniuj lokalizacje
 • Zbierz istniejące dane
 • Tagowanie
 • Porównanie
 • Raport końcowy

Kompletne rozwiązanie i automatyzacja audytu

Jeśli szukasz automatyzacji wykorzystującej RFID, kod kreskowy lub beacon do automatyzacji procesu audytu swojego majątku, możemy zaproponować profesjonalne rozwiązanie do automatyzacji Twojego raportu FAR i rzeczywistych aktywów. Obejmuje następujący proces

 • Określ kategorię aktywów
 • Zdefiniuj lokalizacje
 • Zdefiniuj technologię, która ma zostać zastosowana
 • Tagowanie
 • Automatyzacja
 • Porównanie rejestrów FAR
 • Raport końcowy
 • Obszary doskonalenia
 • Certyfikowany przez CA
blank
blank

Outsourcing aktywów

Jeśli chcesz zlecić kompleksowe zarządzanie aktywami w celu lepszego zarządzania. Pomożemy Ci zmniejszyć koszty i straty

 • Dedykowane źródło
 • Darmowe oprogramowanie
 • Raport tygodniowy i miesięczny
 • Bezpłatne zarządzanie materiałami eksploatacyjnymi
 • Obszary doskonalenia
 • Ogranicz gospodarkę odpadami
 • Strategia alokacji aktywów
 • Sprawozdanie za rok finansowy

Zapewnienie dokładności i integralności: znaczenie weryfikacji aktywów fizycznychon

W obszarze operacji biznesowych i zarządzania finansami dokładna ocena i weryfikacja aktywów rzeczowych stanowią kluczowe filary. Aktywa rzeczowe stanowią znaczną część wartości firmy, a ich właściwa weryfikacja jest niezbędna dla zapewnienia rzetelności sprawozdań finansowych, zgodności z przepisami, zarządzania ryzykiem i ogólnej efektywności operacyjnej

Znaczenie weryfikacji aktywów fizycznych

1. Dokładność finansowa: Dokładna sprawozdawczość finansowa w dużej mierze opiera się na precyzyjnej wycenie aktywów fizycznych. Od maszyn i urządzeń po nieruchomości i zapasy, te aktywa trwałe wpływają na bilans i kluczowe wskaźniki finansowe. Wszelkie rozbieżności w ich wycenie mogą fałszywie odzwierciedlać kondycję finansową organizacji, prowadząc do błędnych decyzji.

2. Zgodność i regulacje: Przestrzeganie wymogów regulacyjnych wymaga właściwej weryfikacji aktywów. Różne standardy branżowe i zasady rachunkowości wymagają spójnej oceny i raportowania aktywów. Nieprzestrzeganie tych zasad może skutkować konsekwencjami prawnymi i zszarganiem reputacji firmy.

3. Zarządzanie ryzykiem: Regularna weryfikacja działa jako środek zapobiegawczy przed potencjalnym oszustwem, kradzieżą lub sprzeniewierzeniem aktywów. Szybkie identyfikowanie rozbieżności pomaga w łagodzeniu ryzyka związanego ze złym zarządzaniem aktywami lub stratą.

4. Wydajność operacyjna: Dokładne rejestry zasobów usprawniają procesy operacyjne. Szczegółowa wiedza na temat lokalizacji, stanu i ilości aktywów pomaga w planowaniu konserwacji, wymiany lub wykorzystania, zwiększając w ten sposób ogólną efektywność operacyjną.

Metody weryfikacji aktywów rzeczowych

1. Audyty fizyczne: Podstawową metodą jest przeprowadzanie kontroli fizycznych i inwentaryzacji aktywów. Wiąże się to z koniecznością fizycznego lokalizowania, identyfikowania i dokumentowania zasobów przez zespoły w celu zapewnienia zgodności z dokumentacją.

2. Integracja technologii: Wykorzystanie technologii, takich jak skanery kodów kreskowych, RFID (identyfikacja radiowa) lub oprogramowanie do śledzenia zasobów usprawnia proces weryfikacji. Narzędzia te zwiększają dokładność, szybkość i dostępność danych o zasobach.

3. Znakowanie i etykietowanie: Przypisywanie unikalnych znaczników identyfikacyjnych lub etykiet do zasobów upraszcza śledzenie i weryfikację. Kody kreskowe, kody QR lub znaczniki RFID umożliwiają łatwe skanowanie i aktualizację zapisów zasobów.

4. Uzgadnianie danych: Regularne uzgadnianie obliczeń fizycznych z istniejącymi zapisami pomaga w identyfikowaniu rozbieżności. Można zbadać rozbieżności, aby skorygować błędy i zachować dokładność.

Wyzwania i rozwiązania

1. Skala i złożoność: W przypadku dużych organizacji posiadających wiele zasobów w wielu lokalizacjach prowadzenie dokładnego rejestru zasobów może stanowić wyzwanie. Zatrudnianie wyspecjalizowanych zespołów, wykorzystanie technologii i wdrażanie standardowych procedur może sprostać tym wyzwaniom.

2. Błąd ludzki: Ręczne wprowadzanie danych i nadzór człowieka podczas audytów mogą prowadzić do błędów. Szkolenie personelu, przeprowadzanie kontroli walidacyjnych i korzystanie z systemów zautomatyzowanych może zminimalizować te błędy.

3. Integracja technologiczna: Wdrożenie nowej technologii lub oprogramowania wymaga adaptacji i szkoleń. Etapowe podejście do wdrażania i ciągłe szkolenia mogą ułatwić to przejście.

Podsumowując, weryfikacja aktywów fizycznych stanowi kamień węgielny przejrzystości finansowej, zgodności z przepisami, ograniczania ryzyka i efektywności operacyjnej organizacji. Stosowanie solidnych metod weryfikacji, wykorzystywanie technologii oraz wspieranie kultury dokładności i odpowiedzialności są niezbędne w celu zapewnienia integralności bazy aktywów organizacji.

Co to jest audyt aktywów?

Audyt aktywów rzeczowych jest potrzebny do:

Audyt aktywów to proces fizycznej weryfikacji. Porównanie „oficjalnej listy” aktywów organizacji z faktycznie zlokalizowanymi aktywami. Przeprowadzając ten audyt, potwierdzasz, że aktywa wymienione w bilansie organizacji są prawdziwe (lub istnieją fizycznie) lub NIE.

Ustalenie istnienia i lokalizacji majątku organizacji oraz ocena jego stanu jest kluczowym zadaniem biznesowym zarówno dla małych, jak i dużych organizacji. To obowiązkowa zgodność.

Weryfikacja środków trwałych polega na ustaleniu wszystkich składników majątku ze wskazaniem miejsc ich przechowywania oraz osób odpowiedzialnych za ich posiadanie.
Aktywa mogą przenosić lokalizacje, być przypisywane innym osobom, zastępowane itp. Księgowość potrzebuje dokładnych danych do śledzenia zapasów i obliczania amortyzacji.

Niezależnie od tego, czy Twoje aktywa są stałe, czy ruchome, można nimi znacznie efektywniej zarządzać w środowisku pozbawionym papieru. Audyt środków trwałych jest niezwykle ważny, aby zapewnić zgodność rachunkowości środków trwałych i amortyzacji z celami kierownictwa.

Optymalizacja kosztów
Zapewnij dyscyplinę biznesową
ESOP
Fuzja lub przejęcie
Lista publiczna
Wymóg zgodności (regulacja OCC 12 CFR 9, klauzula 4(i) CARO, IT ACT 2008, sekcja 16AB ustawy o audycie z 1994 r. – Melbourne
Najlepsze praktyki
ISO 27001:2013 Obsługa aktywów

Proces audytu aktywów

Kompletny proces audytu

blank

Jak audyt aktywów może pomóc?

Po pierwsze, daje rzeczywisty obraz wyceny aktywów

Audyt środków trwałych identyfikuje aktywa, którymi dysponuje firma oraz aktualny stan tych aktywów. Ponieważ audyt środków trwałych pomaga sporządzić dokładny bilans. Zapewni to zatem zgodność z przepisami. Oprócz tych audytów środków trwałych zapewnia lepszą kontrolę wewnętrzną.

Pomaga także zidentyfikować niechciane aktywa leżące w różnych lokalizacjach, które są amortyzowane prawie do zera, ale nadal są w użyciu. Zagubione lub skradzione aktywa.

Biznes to przede wszystkim aktywa i ryzyko. Jeśli klient jest atutem, konkurent staje się ryzykiem. Zarządzanie aktywami oznacza zarządzanie ryzykiem

Jakie zagrożenia są dla Ciebie najważniejsze?
Czy uwzględniasz ryzyko produkcyjne, ryzyko inwestora czy ryzyko klienta?
A co z zagrożeniami dla zdrowia i bezpieczeństwa oraz dla środowiska?

Obecnie organizacje stoją przed wieloma ryzykami związanymi z zarządzaniem aktywami, o różnym prawdopodobieństwie i dotkliwości skutków. Często konsekwencje tych zagrożeń nie są w pełni zrozumiałe.

Jeśli nie jesteś w stanie w razie potrzeby obsługiwać swoich zasobów fizycznych, czy oznacza to po prostu utratę przychodów w czasie przestoju? Lub dodatkowe koszty wynikające z przyspieszonych dostaw? A może sprawa jest poważniejsza i skutkuje trwałą utratą klienta z powodu nieodebranych dostaw w środowisku produkcyjnym JIT (Just in Time)? Problemy klientów związane z jakością lub obsługą klienta mogą mieć podobne skutki.

Negatywne skutki związane z naruszeniami bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony środowiska stały się znacznie poważniejsze. Oprócz wzrostu wysokości kar pieniężnych za naruszenia, coraz więcej jurysdykcji nakłada kary więzienia za naruszenia.

Poza tym wszystkie podmioty prywatne i publiczne są zobowiązane do przeprowadzania corocznej fizycznej inwentaryzacji wszystkich środków trwałych w celu sprawdzenia rzeczywistych posiadanych aktywów i ich wartości oraz zapewnienia dokładności powiązanej dokumentacji finansowej. Jednym z tematów poruszanych w Przewodniku Zarządzania Majątkiem Ostatecznym wydanym przez Skarb Państwa jest konieczność przygotowania kompleksowej Ewidencji Środków Trwałych. Po sporządzeniu Rejestru Środków Trwałych istnieje konieczność jego ciągłej aktualizacji o uzupełnienia i zbycia (prowadzenie odrębnego wykazu zbycia), środki trwałe podlegają corocznej amortyzacji. Co ważniejsze, istnieje potrzeba corocznego oszacowania pozostałego okresu użytkowania i wartości końcowej aktywów jako niezbędne minimum.

Ewidencję środków trwałych prowadzi się w formacie określonym przez podmiot, który to format powinien odpowiadać wymogom ewentualnych wymogów księgowych, które mogą zostać określone.

Raport z audytu aktywów

Kompletny proces audytu

blank

Dlaczego Greenitco?

blank

Właściwe doświadczenie

Korzystając ze sprzętu fotograficznego, skanerów i oprogramowania weryfikacyjnego, specjaliści ds. zapasów Greenitco udają się na miejsce, wyszukują każdy zasób FAR i sprawdzają jego istnienie, typ, lokalizację i opis.

Właściwe narzędzia

Posiadamy własne oprogramowanie do zarządzania aktywami wraz z aplikacją mobilną do zarządzania audytem..


Obecność geograficzna

Współpracujemy z wieloma osobami i jesteśmy obecni w 25 krajach i 70 miastach, aby przeprowadzić audyt niewielkim kosztem

Outsourcing zarządzania aktywami

blank

Co to jest outsourcing zarządzania aktywami?

Kompletny outsourcing zarządzania aktywami

Śledzenie zasobów może być wyzwaniem dla organizacji, zarówno dużych, jak i małych. Zasoby mogą przenosić lokalizacje, być przydzielane innym osobom, zastępowane itp. Kierownictwo potrzebuje raportów na temat alokacji zasobów, ich wykorzystania i historii usług. Księgowość potrzebuje dokładnych danych do śledzenia zapasów i obliczania amortyzacji.

Kierownictwo potrzebuje raportów na temat alokacji zasobów, użytkowania i historii usług. Księgowość potrzebuje dokładnych danych do śledzenia zapasów i obliczania amortyzacji.

IT: Tworzenie zapasów (oprogramowanie/sprzęt), kodowanie kreskowe, znakowanie, utylizacja, narzędzia programowe, gwarancja, poziom zgodności oprogramowania.
Miejsce: Tworzenie inwentarza, kategoryzacja środków trwałych i ruchomych, oznaczanie sprzętu i maszyn, wycena majątku.
Projekt: Przenoszenie aktywów, dostawcy i nowe oddziały.
Finanse: Ocena aktywów rzeczowych, budowanie bazy danych, zapewnianie dostawców ubezpieczeń, audyty księgowe, raporty amortyzacji, status zgodności.

Istnieje wiele procesów i narzędzi wspomagających zarządzanie informacją o majątku i jego utrzymanie. W zależności od wielkości i wymagań organizacji, skutecznie wykorzystywane są narzędzia od ręcznych systemów papierowych, poprzez arkusze kalkulacyjne, po systemy EAMS (systemy zarządzania aktywami przedsiębiorstwa) i ERP (planowanie zasobów przedsiębiorstwa).

Kluczową kwestią jest wybór procesów i narzędzi najbardziej odpowiednich dla Twojej organizacji oraz efektywne ich wykorzystanie. Sytuacje te mogą powodować niską jakość lub niedokładność danych, ponieważ użytkownicy nie widzą żadnej wartości w systemach, nieefektywne procesy wymagające znacznej ręcznej interwencji, gdy procesy nie są zoptymalizowane pod kątem używanego systemu, oraz powielanie wprowadzania danych lub korzystanie z ręcznego wprowadzania danych, gdy systemy mogłyby lepiej zarządzać danymi. Końcowym rezultatem są często znaczne inwestycje w systemy, przy których osiągane są niewielkie korzyści z obiecanych korzyści.

Outsourcing to kompletne zarządzanie procesami, począwszy od gromadzenia wymagań, zaopatrzenia, dostawy aktywów, oznaczania aktywów, alokacji i delokalizacji, a na koniec sprzedaży aktywów.
W zależności od liczby aktywów i wielkości organizacji musisz wyznaczyć zespół do obsługi aktywów

NIESAMOWITE FAKTY Z TEGO ROKU

125000+

ASSET VERIFIED

150+

LOCATION COVERED

1000+

LOST ASSET RECOVERED

4 Million +

MONEY SAVED

nasz proces pracyw 3 krokach

Nasz proces obejmował wszystkie etapy weryfikacji

blank

DALEKIE DANE

Uzyskaj dane FAR dla wszystkich kategorii i lokalizacji do sprawdzenia. Zamroź wymagania

blank

Zweryfikuj i taguj

Sprawdź całą instalację, porównaj istniejące dane i oznacz wszystkie zasoby.

blank

Raport i zgodność

Znajdź luki i problemy oraz zgłoś je z bieżącym stanem i obszarami ulepszeń.

Skontaktuj się z nami

Porozmawiaj z naszym zespołem o swoim celu biznesowym

Nasz udany audyt i sprawdzona metoda pozwolą Państwu uzyskać trafne odpowiedzi na następujące pytania:

Gdzie tak naprawdę leżą aktywa firmy?
Czy ten zasób przedstawia prawdziwe wartości?
Czy aktywa są właściwie utrzymywane?
Które aktywa są niedostatecznie wykorzystywane?
Jakie są aktywa krytyczne?
Raport zgodności

Skontaktuj się z naszym zespołem i skorzystaj z naszej wiedzy specjalistycznej.

Please enter the reCaptcha public and private keys inside the admin panel!

Certyfikacja i jakość

NASI KLIENCI

Rzeczywiste zdjęcia z audytu witryny

TOP

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close